ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව මුලික අවස්ථාවේ කටින පිංකම

මුලික අවස්ථාවේ කටින පිංකම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close