ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය පසේබුදු වරයෙකු ධර්මය දැනගැනීම

පසේබුදු වරයෙකු ධර්මය දැනගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා