ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක කරන ලද කර්ම වලට විපාක

කරන ලද කර්ම වලට විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා