ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති භව පටිලාභී සංයෝජන

භව පටිලාභී සංයෝජන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close