ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති උප්පති පටිලාභී සංයෝජන

උප්පති පටිලාභී සංයෝජන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close