පටිච්චසමුප්පාදය අවිද්‍යාවේ ආකාර

අවිද්‍යාවේ ආකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා