පටිච්චසමුප්පාදය ප්‍රසාද පච්ඡයා අධිමොක්ඛෝ

ප්‍රසාද පච්ඡයා අධිමොක්ඛෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා