පටිච්චසමුප්පාදය ආර්ය අලෝභය

ආර්ය අලෝභය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා