පටිච්චසමුප්පාදය අලෝබිවීමේ ආකාර

අලෝබිවීමේ ආකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා