පටිච්චසමුප්පාදය ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ දෙඅකාරය

ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ දෙඅකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා