පටිච්චසමුප්පාදය කුසල මූලයෙන් සං වීම

කුසල මූලයෙන් සං වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා