නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල වැරදි භාවනා කර පිස්සු හැදෙන ආකාරය

වැරදි භාවනා කර පිස්සු හැදෙන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close