නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල සිහි කිරීම සහ සිහිකිරීමේ චන්දරාගය

සිහි කිරීම සහ සිහිකිරීමේ චන්දරාගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close