නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල සිතීම නතර කිරීම බුදු මගද

සිතීම නතර කිරීම බුදු මගද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close