නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල මෙලොව ජාති හටගන්නා පටිච්චසමුප්පාදය

මෙලොව ජාති හටගන්නා පටිච්චසමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close