නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල හීන මධ්‍යම ප්‍රනීත දහම්

හීන මධ්‍යම ප්‍රනීත දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close