නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල කළ්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුරින් සම්මා දිට්ඨියට

කළ්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුරින් සම්මා දිට්ඨියට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close