නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් පිරිසිදු කිරීම

සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් පිරිසිදු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close