නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල හිත පිරිසිදු කරන භාවනාව

හිත පිරිසිදු කරන භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close