නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල හිත එක්තැන් කරන භාවනාව

හිත එක්තැන් කරන භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close