නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ජාත සෝතාපන්න

ජාත සෝතාපන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close