නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල සසර පුරුදු

සසර පුරුදු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close