භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම අවබෝධ කල සසර භයානකත්වය

අවබෝධ කල සසර භයානකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close