භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම අවබෝධය සහ වචනයෙන් කියනදේ

අවබෝධය සහ වචනයෙන් කියනදේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close