භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම සසරේ කරන ලද විපාක වල බලය

සසරේ කරන ලද විපාක වල බලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close