භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම මෙත් වැඩීමේ ප්‍රතිපල

මෙත් වැඩීමේ ප්‍රතිපල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close