භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම මාරපාක්ෂික බලවේග

මාරපාක්ෂික බලවේග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close