භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම ජීවිතය පරදුවට තබා මෙත් වැඩිම

ජීවිතය පරදුවට තබා මෙත් වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close