භාවනාවමෙත් සිතමෙත් වැඩිම ප්‍රබල මෙත් වැඩිම

ප්‍රබල මෙත් වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close