නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල නිවන් දැකීමට පසුතලය ධර්මතාවයෙන් සැකසීම

නිවන් දැකීමට පසුතලය ධර්මතාවයෙන් සැකසීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close