නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ශික්ෂාපද පහ සහ නිවන් මග

ශික්ෂාපද පහ සහ නිවන් මග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close