නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ඉන්ද්‍රිය වැඩුණු ආකාරයට කර්මස්ථාන

ඉන්ද්‍රිය වැඩුණු ආකාරයට කර්මස්ථාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close