නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල සසර පුරුදු නැවත මතුවීම

සසර පුරුදු නැවත මතුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close