භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ඇලීම ගැටීම මුලාව

ඇලීම ගැටීම මුලාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා