විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහආටානාටිය සුත්‍රය බුදු දහමට උදවු කරන දෙවියන්

බුදු දහමට උදවු කරන දෙවියන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා