විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ආටානාටිය සුත්‍රය

ආටානාටිය සුත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා