නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යයදුක ගොඩ නැගීම ��������������������� ������ ��������� ������������������ 12

��������������������� ������ ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close