නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යයදුක ගොඩ නැගීම ��������������������� ������ ��������� ������������������

��������������������� ������ ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close