ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුවකාලය අනාවැකි නිවැරදි නොවීමට හේතු

අනාවැකි නිවැරදි නොවීමට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close