ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව අරම්භය ප්‍රසන්න මනසකින් සිදුකිරීම

අරම්භය ප්‍රසන්න මනසකින් සිදුකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close