ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව පරිසරය කාලය අනුව වෙනස්වන ආකාරය

පරිසරය කාලය අනුව වෙනස්වන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close