ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව විශ්වය ක්‍රියත්මක වන ආකාරය

විශ්වය ක්‍රියත්මක වන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close