පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප නාමරූප විවිධ ආකාර

නාමරූප විවිධ ආකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close