පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප නාමරූප විග්‍රහය

නාමරූප විග්‍රහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close