පටිච්චසමුප්පාදයජාති කායික ඌනතාවය

කායික ඌනතාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close