කර්මජ රුපය චිත්තජ රූපය සමග සම්බන්ධවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close