මනෝමය කයේ වෙනස්වීම් කයේ වෙනස්වීමට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close