වා, පිත්, සෙම් වෙනස්කම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close