අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය පට්ඨානය උදාහරණ සහිත විග්‍රහය

පට්ඨානය උදාහරණ සහිත විග්‍රහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා