අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය පුරේජාත පච්ඡේජාත

පුරේජාත පච්ඡේජාත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා