අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය මෛත්‍රී වැඩීමේ ප්‍රතිඵල

මෛත්‍රී වැඩීමේ ප්‍රතිඵල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා